.
5. มาตราส่วน
  สิ่งที่แสดงให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะในแผนที่กับระยะในภูมิประเทศคำนวณได้จากสูตร
มาตราส่วนของแผนที่ = ระยะบนแผนที่
 
ระยะในภูมิประเทศ
หรือ   อาจเขียนได้ในรูป 1/50,000 หรือ  1:5,000
6. คำอธิบายสัญลักษณ์ (Legend)
  สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกไม่สามารถแสดงในแผนที่ให้เหมือนจริงได้ ต้องใช้สัญลักษณ์ (Symbol) แสดง และมีคำอธิบาย
ประกอบสัญลักษณ์ไว้ด้วย